Privacy

Datum: 13-07-2018

Bij Marant staat kwaliteit en professionaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiƫle) opdrachtgevers en klanten, conform de geldende privacy wetgeving. Marant is zich bewust van het belang van vertrouwelijkheid van informatie en jouw persoonsgegevens.

Wij vinden het belangrijk dat je er op kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. Marant heeft de verantwoordelijkheid over het zorgvuldig en veilig verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de dienstverlening nodig zijn. Onder verwerken valt zowel het verzamelen en vastleggen van de gegevens als ook het uitwisselen, bewaren en vernietigen daarvan. Hoe wij dit doen kun je lezen in dit privacy statement.

Doel van de gegevensverwerking

Marant verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:

 • het uitvoeren van opdrachten verstrekt door partijen die daartoe met Marant direct of indirect een overeenkomst hebben gesloten
 • de uitvoering van de wettelijke taken die voor Marant van toepassing zijn (zoals de Belastingwet, Arbowet, Jeugdwet, etc.)
 • marketing- en acquisitieactiviteiten
 • de uitvoering van de arbeidsrechtelijke overeenkomst met haar werknemers.

Marant verwerkt hierbij alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor:

 • identificatie van en communicatie met opdrachtgevers en klanten
 • het uitvoeren van opdrachten, de dienstverleningen en het geven van terugkoppelingen
 • rapportages en adviezen aan klant en (indien noodzakelijk en rechtmatig) opdrachtgever
 • het vormen van een leerling-/kind dossier
 • onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening.

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Marant verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet, op een zorgvuldige wijze en alleen voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Alle medewerkers die voor Marant werkzaam zijn en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben geheimhoudingsplicht.

Wanneer zonder of met minder (belastende) persoonsgegevens hetzelfde doel kan worden bereikt, wordt daar voor gekozen. Alle persoonsgegevens worden beveiligd. Dit voorkomt dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Toegang tot persoonsgegevens

Alleen medewerkers die vanwege hun werkzaamheden toegang tot persoonsgegevens moeten hebben, krijgen die toegang ook. Voor de autorisaties in systemen heeft Marant intern beleid opgesteld. Een leidinggevende moet altijd toestemming geven als autorisaties worden uitgebreid.

Verstrekking van persoonsgegevens

Marant verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen wanneer zij hier een doel en een grondslag voor heeft. De verwerking van gegevens vindt in de meeste gevallen plaats op basis van een wettelijk verplichting of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Is dit niet het geval dan vragen we jouw vrijelijke toestemming.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, omdat dat nodig is voor de uitvoering van die opdracht, sluiten  wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Marant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Analyseren van data

Marant verzamelt gegevens die iets zeggen over het gebruik van haar websites, applicaties en nieuwsbrieven. Deze gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in de interesses van de gebruikers om zo de websites, applicaties en nieuwsbrieven te actualiseren/verbeteren om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de gebruikers. Daarnaast wordt de data gebruikt voor gerichte advertenties of banners. Afhankelijk van het communicatiemiddel (websites, applicaties of nieuwsbrieven) maken wij gebruik van de volgende gegevens:

 • Cookies
 • IP adres
 • E-mailadres

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marant. Neem hiervoor contact op via privacy@marant.nl .

Bewaartermijnen

De door Marant toegepaste bewaartermijnen volgen de geldende wet- en regelgeving en kunnen desgewenst opgevraagd worden. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens uit het bestand verwijderd en vernietigd.

Beveiliging van gegevens

Marant zal al hetgeen doen wat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden om te voorkomen dat persoonsgegevens ter kennis komen van onbevoegden, door onbevoegden worden gewijzigd, of ten onrechte aan derden worden verstrekt of anderszins onrechtmatig worden verwerkt.

Marant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Meldplicht datalekken

Marant is verplicht bij een datalek, waarbij persoonsgegevens zijn gelekt, een onderzoek in te stellen en er voor zorg te dragen dat datalekken worden gemeld conform de wet- en regelgeving. Indien Marant de verwerker is zal zij het datalek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking, melden bij de verantwoordelijke.

Vragen en opmerking n.a.v. het privacy statement

Voor vragen over dit privacy statement kan je altijd contact met ons opnemen via e-mail privacy@marant.nl.

Ben je van mening dat Marant niet goed omgaat met (de beveiliging) van jouw persoonsgegevens, dan horen we dit graag:

 • Bespreek dit met je contactpersoon bij Marant
 • Kom je hier samen niet uit, dan kun je en/of jouw contactpersoon contact met ons opnemen via privacy@marant.nl
 • Heb je een klacht over de privacy-werkwijze van Marant, dan kun je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Overigens meldt Marant hier zelf ook incidenten.

Wil je meer informatie over de privacy wetgeving, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

MijnID.nu · interstudie@marant.nl · MijnID.nu · Loolaan 37 · Apeldoorn ·